Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT MUSIC CENTRE BLUE – MEI 2018

Music Centre Blue, gevestigd aan Edisonweg 7F 1821 BN Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Music Centre Blue
Edisonweg 7F
1821 BN Alkmaar
www.mcblue.nl
+31727508451
+31681112666

Loes Hoogland is de Functionaris Gegevensbescherming van Music Centre Blue. Zij is te bereiken via loes[at]mcblue.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Music Centre Blue verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We maken onderscheid in de gegevens die we gebruiken voor het huren van een repetitieruimte (1a) en de gegevens die we gebruiken indien je een optreden voor ons verzorgt (1b).

1a. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je bij ons een (repetitie)ruimte huurt:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

1b.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in je een optreden voor ons verzorgt. Dit betreft zogeheten bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om de betaling voor het optreden te kunnen uitvoeren. De gegevens moeten 7 jaar bewaard worden in verband met de administratieplicht van de Belastingdienst.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bankrekeningnummer (IBAN)
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Ras (in verband met de kopie paspoort of identiteitskaart die we nodig hebben bij het uitvoeren van optredens voor Music Centre Blue)

2. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Indien personen jonger dan 16 jaar een repetitieruimte boeken, gelden dezelfde zaken als vermeld onder 1a. We bewaren de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de persoon die de ruimte huurt.

3. Gegevensverzameling via de website
Music Centre Blue gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, tenzij de bezoeker zelf zijn of haar gegevens achterlaat. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@mcblue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Music Centre Blue verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het maken en afhandelen van reserveringen en afmeldingen
– Het ontvangen van reserveringsbevestigingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van jouw betaling indien je een optreden voor ons hebt uitgevoerd
– Music Centre Blue verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Music Centre Blue bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  BewaartermijnReden

Personalia :

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
Totdat je aangeeft niet meer actief te zijn in de muziek of totdat je aangeeft dat wij je gegevens moeten verwijderen.Zo kunnen we je altijd aan een nieuwe band toevoegen als je weer bij ons komt repeteren. Je hoeft dan niet steeds opnieuw je gegevens door te geven.
Adres7 jaar na laatste opgave

In verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zullen je adresgegevens ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je adres willen wijzigen of verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen.

Mocht je na verwijdering van je gegevens in de toekomst weer een optreden voor Music Centre Blue doen, zullen we opnieuw je gegevens moeten invoeren.

Geboortedatum7 jaar na laatste opgaveIn verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je geboortedatum ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je geboortedatum uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen. Mocht je na verwijdering van je gegevens in de toekomst weer een optreden voor Music Centre Blue doen, zullen we opnieuw je gegevens moeten invoeren.
Geboorteplaats7 jaar na laatste opgaveIn verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je geboorteplaats ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je geboorteplaats uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen. Mocht je na verwijdering van je gegevens in de toekomst weer een optreden voor Music Centre Blue doen, zullen we opnieuw je gegevens moeten invoeren.
Bankrekeningnummer7 jaar na laatste opgaveIn verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je bankrekeningnummer ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je bankrekeningnummer uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen. Mocht je na verwijdering van je gegevens in de toekomst weer een optreden voor Music Centre Blue doen, zullen we opnieuw je gegevens moeten invoeren.
Burgerservicenummer (BSN)7 jaar na laatste opgave

In verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je BSN ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je je BSN uit ons systeem willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen. Mocht je na verwijdering van je gegevens in de toekomst weer een optreden voor Music Centre Blue doen, zullen we opnieuw je gegevens moeten invoeren.

Ras (in verband met opgave kopie paspoort of identiteitsbewijs)7 jaar na laatste opgaveIn verband met de plicht om administratie 7 jaar te bewaren, zal je kopie paspoort en daarmee je ras ook zo lang in ons bestand staan. Mocht je dit willen verwijderen, zullen we dit per direct doen. We kunnen geen gegevens van met terugwerkende kracht verwijderen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Music Centre Blue verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Music Centre Blue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Music Centre Blue en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mcblue.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Music Centre Blue wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Music Centre Blue neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mcblue.nl of 06-81112666.

Deze privacyverklaring is opgemaakt in april 2018 en voor het laatst aangepast op 4 mei 2018.